Fo shuo mi le jiu ku jing Mi le xia shi bu fei ching

Lin bao chi lu ling shan di Nian hua ying zheng kao san sheng

Luo zai zhong yuan san xing di Da zheng si chuan wang tao xin

Tian zhen shou yuan gua sheng hao Deng dai shi zi dian shen bing

Yun lei zhen kai wu ji tu Tian xia shen gui bu an ning

Qin zai ren tian zhong hua mu Jiu lian sheng jiao gui shang sheng

Tian hua lao mu cui yu xien Shou yuan xian hua zai gu dong

Nan bei liang ji lian zong xu Huen yuan gu ce zai zhong yang

Lao mu jiang xia tong tian qiao Wu ying shan qian dui her tong

Ying er yao xiang gui jia chu Chi nian dang lai mi ler jing

Yong xin chi nian fo lai jiu Duo duo jin lian qu chao sheng

Ren shi xi lai bai yang zi Xiang er dian tie hua cheng jin

Mei ri zhi xin chang chi nian San zai ba nan bu lai qing

Yao xiang cheng fo qin li bai Chang chi cong ming zhi hui xin

Xiu ting xie ren hu shuo hua Lao shuan yi ma nian wu sheng

Lao mu jiang xia zhen tian zhou Yong xin chi nian you shen tong

Man tian xing dou dou xia shi Wu fang lie xian xia tian gong

Ge fang cheng huang lai dui hao Bao shi ling tong cha de qing

San guan da di ci bei zhu She zui san cao jiu zhong sheng

Jiu ku tian zun lai jiu shi Qin dian wen bu jie di shen

Ba da jin gang lai hu fa Si wei pu sa jiu zhong sheng

Jin ling san shi liu yuan jiang Wu bai ling guan jin sui gen

Fu zhu mi le cheng da tao Bao you xiang er de an ning

Bei fang zhen wu wei jiang shuai Qing lian hong fa xian shen tong

Che qi zao qi zer ri yue Tou ding sen luo qi bao xing

Wei zhen bei fang wei shuai shou Su qing zhu e gua jia bing

Da jiu yuan ren xiang er nu Huo guang luo di hua wei chen

Si hai long wang lai zhu tao Ge jia xiang yun qu teng kong

Shi fang tian bing hu fo jia Bao you mi le qu cheng gong

Hong yang liao dao gui jia qu Zhuan tao san yang mi le zun

Wu huang chi ling ji xia sheng Shou fu nan yan qui zheng zong

Lai wang zao xia zhen yan zhou Chuan xia dang lai da zhang jing

Ying er cha nu chang chi nian Xie shen bu gan lai jin shen

Chi nian yi bian shen tong da Chi nian liang bian de chao sheng

Chi nian san bian shen gui pa Wang liang xie mo hua wei chen

Xiu chi jie nei xun lu jing Nian zi zhen yan gui fo ling

Nan wu tian yuan tai bao ah me tor fo